Zarząd Powiatu Lęborskiego
84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego


ogłasza się, co następuje:1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego opisaną niżej nieruchomość:

* Cena sprzedaży nie obejmuje należności podatkowych, które wprowadziła z dniem 1 maja 2004 roku ustawa
z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /t.j. Dz. U z 2016r., poz. 710 ze zm./. Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT.

Działka będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w południowo-zachodniej części miasta, w okolicy Osiedla Roszarniczego. Teren działki płaski, nieuzbrojony. W chwili obecnej grunty stanowią użytki zielone, niezagospodarowane. Dojazd do działek w kompleksie drogą utwardzoną płytami betonowymi łączącą się
z ulicą Spółdzielczą, stanowiącą drogę asfaltową. Bezpośredni dojazd do działki drogą wytyczoną geodezyjnie, nieurządzoną. Bezpośrednie sąsiedztwo terenu stanowią grunty niezabudowane.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości odbył się w dniu 13.01.2017 roku.
Przeznaczenie w/w nieruchomości:
Zgodnie z obowiązującą zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka na obszarze obejmującym część jednostki terytorialnej T.I dla terenu elementarnego 01.04.ER
w rejonie ulicy Spółdzielczej zatwierdzonej uchwałą Nr LXIII-628/2002 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 30 sierpnia 2002 roku /Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 75 z dnia 12 listopada 2002 roku, poz. 1654/ nieruchomości przeznaczone do sprzedaży znajdują się na terenie elementarnym 01.32.MN o dominującej funkcji mieszkaniowej.
2. Wadium na działkę, należy wpłacić w pieniądzu na konto: Starostwo Powiatowe w Lęborku, Bank Spółdzielczy w Łebie, Filia Lębork Nr 07 9324 0008 0002 8701 2000 0380 najpóźniej do dnia 20.03.2017 roku. Środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 20.03.2017r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony.

3. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości
w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie
z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.
W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego
z nich ze stosownym pełnomocnictwem /niekoniecznie w formie aktu notarialnego/ drugiego małżonka, upoważniającym do reprezentowania go w przetargu na zbycie nieruchomości, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

4. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami określonymi w ogłoszeniu. Granice nieruchomości objętych przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej.
6. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.
7. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabywanej nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.
8. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
9. Cudzoziemcy /w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz.U. z 2016 r., poz. 1061 ze zm./ w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.
10. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.
11. Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lęborku, pok. 220, II piętro, tel. /59/ 863 28 41.
12. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku www.powiat-lebork.com oraz na tablicy ogłoszeń urzędu /parter/na okres
od 17.02.2017 r. do 24.03.2017 r.
13. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana
do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem przyczyny.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.03.2017r. w sali nr 13 Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5
o godz. 10:00.

Czytaj także