18+

Treść tylko dla pełnoletnich

Kolejna strona może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. Jeśli chcesz do niej dotrzeć, wybierz niżej odpowiedni przycisk!

Sulęczyno Kaszuby Ośrodek Wypoczynkowy na sprzedaż- drugi przetarg

Artykuł sponsorowany
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lipusz ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa, położonej w Sulęczynie przy ul. Żeromskiego 15 stanowiącej działkę ewidencyjną nr 3183/9.

Sprzedaż prowadzona jest na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2011 r. nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 78, poz.532) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych.

1. Przedmiotem przetargu jest zabudowana nieruchomość wraz z infrastrukturą i wyposażeniem budynków położona na działce ewidencyjnej nr 3183/9, obręb Sulęczyno, na terenie wsi Sulęczyno przy ul. Żeromskiego 15, o powierzchni 1,5354 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako użytek Bz, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą nr GD1R/00032668/6, zwana dalej nieruchomością.

2. Na działce znajdują się niżej wymienione budynki:
- dworek pełniący funkcję budynku hotelowego z wyposażeniem. Budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z powierzchnią zabudowy 566,38 m2. Ściany murowane, tynkowane, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. Posadzka betonowa, pokryta płytkami, panelami podłogowymi i wykładziną dywanową. Stolarka okienna- okna drewniane skrzynkowe, stolarka drzwiowa drewniana. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną i c.o.
- budynek pełniący funkcję sali wykładowej z wyposażeniem, powierzchnią zabudowy 141,76 m2. Budynek o konstrukcji murowanej z oblicówką drewnianą od strony zewnętrznej i okładziną z płyt GK od wewnątrz. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. Posadzka betonowa, pokryta płytkami oraz panelami podłogowymi. Stolarka okienna- okna drewniane zespolone. Stolarka drzwiowa drewniana. Budynek wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną i c.o.
- budynek restauracyjny z wyposażeniem z powierzchnią zabudowy 383,92 m2, czterokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. Ściany murowane, otynkowane, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. Posadzka betonowa, pokryta płytkami, panelami podłogowymi i wykładziną dywanową. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana. Budynek wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, c.o., elektryczną. W budynku zlokalizowana jest kotłownia z dwoma piecami olejowymi w tym jeden przystosowany do ogrzewania paliwem stałym (pelet).
- budynek magazynowo– gospodarczy z wyposażeniem, o konstrukcji murowanej, otynkowany, z dachem typu stropodach, pokryty papą. Budynek bez podpiwniczenia, jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 26,71 m2.
- nieruchomość od strony południowej w granicach działki ogrodzona płotem z elementów stalowych na słupkach z cegły klinkierowej, z bramą wjazdową rozsuwaną. Ponadto nieruchomość wyposażona w elementy infrastruktury ogrodowej: wytyczone chodniki, lampy, ławki ogrodowe, fontannę.

3. Przeznaczenie działki:
- Dla działki nr 3183/9 Uchwałą Rady Gminy Sulęczyno Nr XXIX/256/2014 z dnia 31 marca 2014 roku uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który ustala jako przeznaczenie podstawowe: zabudowę usługową z zakresu usług: administracji, kultury, obsługi rekreacji turystyki, a także usługi z zakresu oświaty i wychowania, opieki społecznej, usługi handlu i gastronomii wraz z zielenią urządzoną w zabytkowym zespole dworskoparkowym.

4. Do dnia 31.10.2013 roku nieruchomość wykorzystywana była na cele prowadzenia ośrodka szkoleniowo – wypoczynkowego. Obecnie w nieruchomości nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

5. Nieruchomość nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich.

6. Nieruchomość nie figuruje w rejestrze zabytków.

7. Nieruchomość figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

8. Cena wywoławcza nieruchomości wraz z wyposażeniem wynosi łącznie kwotę: 3.207.706,00 zł netto (słownie: trzy miliony dwieście siedem tysięcy siedemset sześć złotych).

W skład ceny wywoławczej wchodzi wartość nieruchomości zabudowanej w kwocie 3.052.000,00 złotych netto oraz wartość wyposażenia w kwocie 155.706,00 złotych netto.

W związku z wystąpieniem w dniu 12 kwietnia 2014 roku przez Nadleśnictwo Lipusz do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, Nadleśnictwo Lipusz oświadcza, iż ostateczna cena nabycia nieruchomości zostanie ustalona po otrzymaniu przez Nadleśnictwo Lipusz przedmiotowej interpretacji. W przypadku, gdyby Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy potwierdził ocenę Nadleśnictwa Lipusz, że sprzedaż w niniejszym przetargu kompleksu budynków i budowli wraz z ich wyposażeniem ma znamiona zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do transakcji nie będą miały zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – w myśl art. 6 pkt 1 tej ustawy. Wówczas nabywca nabędzie nieruchomość za cenę netto i będzie zobowiązany jedynie do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej opublikowany jest na stronie internetowej www.nadlesnictwo.lipusz.lasy.gov.pljako załącznik do ogłoszenia o przetargu.

W przypadku wydania przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacji, zgodnie z którą sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, cena uzyskana w wyniku licytacji zostanie ustalona zgodnie z punktem 9 ogłoszenia.

Jeżeli Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy nie wyda interpretacji, o której mowa powyżej, do czasu rozstrzygnięcia przetargu Nadleśnictwo Lipusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości do czasu wydania przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy tej interpretacji lub do czasu zaistnienia okoliczności opisanej w art. 14o § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dokonania przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy milczącej interpretacji przepisów prawa podatkowego).

9. Rozliczenie proporcjonalne wartości określonych w ust. 8 w przypadku opodatkowania podatkiem VAT :

Podatek vat rozliczony zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży;

a) do ceny wyposażenia ustalonej w powyższy sposób doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.,
b) dostawa nieruchomości zabudowanej zwolniona jest od podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zmian.). W przypadku zgodnego oświadczenia stron wyrażonego wyłącznie w formie pisemnej i zaakceptowanego przez upoważnionych przedstawicieli strony zbywającej i nabywającej oraz łącznego wystąpienia przesłanek określonych w przepisie art.43 ust. 10-11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn.zm.) do ceny nieruchomości zabudowanej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

10. Przetarg odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Lipusz, ul. Brzozowa 2; 83-424 Lipusz, w dniu 11 lipca 2014 r. o godzinie 11:00 pok. nr 17.

11. Do przetargu mogą przystąpić osoby, które wpłacą wadium oraz złożą zgłoszenie udziału w przetargu wraz z załączonymi dokumentami o których mowa w warunkach przetargu do dnia 7 lipca 2014 r. w siedzibie Nadleśnictwa od pon.-pt. w godz. 8:00 – 15:00 pokój nr 1 (sekretariat) lub prześlą w tym terminie pocztą (decyduje data wpływu).

Warunki przetargu umieszczone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Lipusz www.nadlesnictwo.lipusz.lasy.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa.

12. Wadium w wysokości 320.770,00 zł, (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych) może być wniesione w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej.

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem nie później niż do dnia wyznaczonego jako termin złożenia zgłoszenia udziału w przetargu tj. do 7 lipca 2014 r., na rachunek bankowy Nadleśnictwa Lipusz nr 14 2030 0045 1110 0000 0040 3470, z dopiskiem: „Wadium - przetarg na sprzedaż nieruchomości w dniu 11 lipca 2014 r.". Z treści przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu wadium zostało wniesione. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu pieniędzy na rachunek Nadleśnictwa. Wadium w formie bezwarunkowej gwarancji bankowej, płatnej na każde żądanie, należy złożyć w formie oryginału w kasie Nadleśnictwa w terminie przewidzianym do złożenia zgłoszenia udziału w przetargu. Wymagany termin ważności wadium złożonego w formie gwarancji bankowej powinien wynosić, co najmniej 30 dni, licząc od dnia przetargu.

13. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest nie później niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy przeniesienia własności zapłacić przelewem kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Nadleśnictwa Lipusz. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy przeniesienia własności (m.in. koszty notarialne, sądowe oraz podatki) ponosi nabywca.

14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwionej przyczyny do zawarcia umowy przeniesienia własności w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Nadleśnictwo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Lipusz w Lipuszu, przy ul. Brzozowej 2, pok.17 oraz tel: (58) 680 07 80/81 , fax (58) 680 07 99 w godz. 8:00 do 14:00 w dni robocze, e-mail: lipusz@gdansk.lasy.gov.pl.

Nadleśniczy
mgr inż. Maciej Kostka

Więcej na temat:

Wybrane dla Ciebie

Powiązane

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, wyłącz Adblock na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3