Regulamin plebiscytu

Mały Mister Karnawału (2 - 5 lat) Kościerzyna

Regulamin plebiscytu pod nazwą
„Mała Miss Karnawału 2014 i Mały Mister Karnawału 2014”

Art. 1

Plebiscyt pod nazwą „Mała Miss karnawału 2014 i Mały Mister karnawału 2014” organizowany jest przez Polskapresse Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 41, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 41 853 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej ORGANIZATOREM.
Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez Organizatora.

Art. 2

1. Celem plebiscytu jest przyznanie w drodze głosowania wybranym kandydatom, spośród zgłoszonych do udziału w plebiscycie, tytułów Mała Miss Karnawału 2014 i Mały Mister Karnawału 2014.

2. Plebiscyt będzie prowadzony w następujących kategoriach:
1) Mała Miss Karnawału 2014 – grupa wiekowa 2 – 5 lat w powiecie kościerskim
2) Mały Mister Karnawału 2014 – grupa wiekowa 2 – 5 lat w powiecie kościerskim
3) Mała Miss Karnawału 2014 – grupa wiekowa 6 –10 lat w powiecie kościerskim
4) Mały Mister Karnawału 2014 – grupa wiekowa 6 – 10 lat w powiecie kościerskim
5) Mała Miss Karnawału 2014 – grupa wiekowa 2 – 5 lat w powiecie starogardzkim
6) Mały Mister Karnawału 2014 – grupa wiekowa 2 – 5 lat w powiecie starogardzkim
7) Mała Miss Karnawału 2014 – grupa wiekowa 6 –10 lat w powiecie starogardzkim
8) Mały Mister Karnawału 2014 – grupa wiekowa 6 – 10 lat w powiecie starogardzkim
9) Mała Miss Karnawału 2014 – grupa wiekowa 2 – 5 lat w powiecie gdańskim
10) Mały Mister Karnawału 2014 – grupa wiekowa 2 – 5 lat w powiecie gdańskim
11) Mała Miss Karnawału 2014 – grupa wiekowa 6 –10 lat w powiecie gdańskim
12) Mały Mister Karnawału 2014 – grupa wiekowa 6 – 10 lat w powiecie gdańskim

3. Plebiscyt będzie prowadzony odpowiednio:
1) dla powiatu kościerskiego: w tygodniku „Gryf Kościerski” dołączanym w piątki do „Dziennika Bałtyckiego” oraz na stronach serwisu internetowego koscierzyna.naszemiasto.pl
2) dla powiatu starogardzkiego: w tygodniku „Dziennik Kociewski” dołączanym w piątki do „Dziennika Bałtyckiego” oraz na stronach serwisu internetowego starogardgdanski.naszemiasto.pl
3) dla powiatu gdańskiego: w tygodniku „Echo Pruszcza Gdańskiego” dołączanym w piątki do „Dziennika Bałtyckiego” oraz na stronach serwisu internetowego pruszczgdanski.naszemiasto.pl

Art. 3
Warunki uczestnictwa w plebiscycie

1. W plebiscycie, za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego (zwanych dalej Opiekunem dziecka), może wziąć udział dziecko, które w chwili zgłoszenia do udziału w plebiscycie ukończyło 2 rok życia, lecz nie ukończyło 11 roku życia.
2. Kandydaturę może zgłosić wyłącznie Opiekun dziecka przesyłając formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciem dziecka. Zgłoszenia dziecka można dokonać w jednej z kategorii plebiscytu przedstawionych w art. 2 pkt. 2 niniejszego regulaminu.
3. Osobą zgłaszająca dziecko do udziału w plebiscycie musi być użytkownikiem serwisu internetowego www.naszemiasto.pl posiadającym ważne konto w tym serwisie.
4. Z udziału w plebiscycie wykluczeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora, osoby którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
5. Dokonanie zgłoszenia kandydatury dziecka oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego pełną akceptację. Nadto jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody spółce POLSKAPRESSE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych zdjęć z wizerunkiem dziecka bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania zdjęć na potrzeby plebiscytu. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach „Dziennika Bałtyckiego” oraz na łamach portalu internetowego www.naszemiasto.pl.

Art. 4
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 31.01.2014 r. do 25.02.2014 r.
2. Zgłoszenia kandydatur będą przyjmowane drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronach internetowych koscierzyna.naszemiasto.pl, starogardgdanski.naszemiasto.pl, pruszczgdanski.naszemiasto.pl w okresie od 31.01.2014 r. do 14.02.2014 r. włącznie.
Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
- w polu „Nazwa” formularza zgłoszeniowego: imię i nazwisko dziecko
- w polu „Opis” formularz zgłoszeniowego: imię i nazwisko opiekuna dziecka, telefon kontaktowy opiekuna dziecka, data urodzenia dziecka.
Zgłoszenia niezawierające wymaganych danych nie będą uwzględniane.
Jednocześnie:
a) Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.
b) Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, kandydatura zostanie w terminie 48 godzin dołączona do listy kandydatów, o czym osoba zgłaszająca kandydata zostanie poinformowana
3. W dniu 15.02.2014 r. na stronach serwisów internetowych koscierzyna.naszemiasto.pl, starogardgdanski.naszemiasto.pl, pruszczgdanski.naszemiasto.pl zostaną opublikowane listy wszystkich zweryfikowanych kandydatur biorących udziału w plebiscycie.

4. Głosowanie będzie się odbywać za pomocą SMS Premium poprzez zakup e-wydania „Dziennika Bałtyckiego” (dalej jako „e-wydanie”) i będzie trwało od 7.02.2014 r. do 25.02.2014 r. do godz. 19:59:59 na następujących warunkach:
a) zakupu e-wydania dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści:
1) MMAK – przy głosowaniu na Małą Miss Karnawału 2014 – grupa wiekowa 2 – 5 lat w powiecie kościerskim
2) MMBK - przy głosowaniu na Małą Miss Karnawału 2014 – grupa wiekowa 6 –10 lat w powiecie kościerskim
3) MMCK - przy głosowaniu na Małego Mistera Karnawału 2014 – grupa wiekowa 2 – 5 lat w powiecie kościerskim
4) MMDK - przy głosowaniu na Małego Mistera Karnawału 2014 – grupa wiekowa 6 – 10 lat w powiecie kościerskim
5) MMAS – przy głosowaniu na Małą Miss Karnawału 2014 – grupa wiekowa 2 – 5 lat w powiecie starogardzkim
6) MMBS - przy głosowaniu na Małą Miss Karnawału 2014 – grupa wiekowa 6 –10 lat w w powiecie starogardzkim
7) MMCS - przy głosowaniu na Małego Mistera Karnawału 2014 – grupa wiekowa 2 – 5 lat w powiecie starogardzkim
8) MMDDK - przy głosowaniu na Małego Mistera Karnawału 2014 – grupa wiekowa 6 – 10 lat w powiecie starogardzkim
9) MMAP – przy głosowaniu na Małą Miss Karnawału 2014 – grupa wiekowa 2 – 5 lat w powiecie gdańskim
10) MMBP - przy głosowaniu na Małą Miss Karnawału 2014 – grupa wiekowa 6 –10 lat w powiecie gdańskim
11) MMCP - przy głosowaniu na Małego Mistera Karnawału 2014 – grupa wiekowa 2 – 5 lat w powiecie gdańskim
12) MMDP - przy głosowaniu na Małego Mistera Karnawału 2014 – grupa wiekowa 6 – 10 lat w powiecie gdańskim

b) w odpowiedzi na SMS uczestnik otrzymuje kod dostępu do e-wydania „Dziennika Bałtyckiego”
c) koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT
d) jeden wysłany SMS to jeden głos w plebiscycie oddanych na daną kandydaturę
e) uczestnik plebiscytu może dokonać zakupu dowolnej ilości e-wydań i tym samym oddać dowolną liczbę głosów
f) organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie przez osobę oddającą głos w plebiscycie SMS-a o niepoprawnej treści i z tego tytułu nie zwraca ewentualnych kosztów.
g) decyduje godzina dostarczenia wiadomości SMS do systemu informatycznego Organizatora.

Art. 5

1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.853.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.
3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach

Art. 6
Ogłoszenie wyników plebiscytu

1. Komisja plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki plebiscytu w dniu 25.02.2014 na stronach serwisów internetowych, w których będzie prowadzony plebiscyt.

Art. 7
Nagrody w plebiscycie

1. Laureatami Plebiscytu w każdej kategorii zostaną dzieci, które osiągną najlepszy wynik pod względem liczby oddanych głosów.
2. Nagrodami za zajęcie pierwszego miejsca w każdej kategorii Plebiscytu będą
- profesjonalna rodzinna sesja zdjęciowa
- publikacja zdjęcia dziecka na okładce tygodnika dołączanego do „Dziennika Bałtyckiego”, na łamach którego będzie prowadzony plebiscyt wymienionego w art. 2 pkt. 3 regulaminu
3. Nagrodami za zajęcie drugiego miejsca w każdej kategorii plebiscytu będą 3-osobowe zaproszenie do AQUA Centrum w Kościerzynie
4. Nagrodami za zajęcie trzeciego miejsca w każdej kategorii plebiscytu będą gry planszowe
5. Dodatkowo wszystkie dzieci biorące udział w plebiscycie otrzymają zaproszenia na karnawałową zabawę, która odbędzie się w sobotę, 1 marca 2014 r. w Zajeździe nad Stawem w Grabówku koło Nowej Karczmy.

Art. 8

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.


Art. 9

1. Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Plebiscytu, regulamin pozostaje do wglądu na stronach serwisu www.naszemiasto.pl.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu i/lub realizacji nagrody, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

Art. 10

1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.

Witryna korzysta z plików cookies oraz informacji zapisywanych i odczytywanych z localStorage, aby dopasować interesujące treści oraz reklamy. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, w szczególności w zakresie cookies, oznacza, że pliki będą umieszczane na urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia przechowywania i dostępu do cookies i localStorage używając ustawień przeglądarki lub używanego urządzenia. Szczegóły w Polityce Prywatności.

Zamknij