Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwsze przetargi ustne nieograniczone

Artykuł sponsorowany Gmina Miejska Rumia

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O PIERWSZYCH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W RUMI, PRZY UL. WŁADYSŁAWA IV, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ RUMIA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:


I – Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Władysław IV, składająca się z działki nr 69/29 o powierzchni 546 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00033562/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie i działki nr 14/4 o powierzchni 1m2, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00005770/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, o łącznej powierzchni 547m2, obręb 12.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Łokietka działki nr 69/29 i 14/4 leżą w terenie oznaczonym symbolem 32 MN - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działy III i IV ksiąg wieczystych KW GD1W/00033562/4 i KW GD1W/00005770/0 są wolne od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 290.000,00 zł netto, wadium 29.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu.

II - Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Władysław IV, oznaczona jako działka nr 69/28 o powierzchni 568 m2, obręb 12, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00033562/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Łokietka działka nr 69/28 leży w terenie oznaczonym symbolem 32 MN - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00033562/4, jest wolny od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 301.000,00 zł netto, wadium 30.100,00 zł – wnoszone w pieniądzu.

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone odbędą się, według wyżej podanej kolejności, w dniu 30 października 2020 roku od godziny 1000, w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.
Wadium należy wnieść do dnia 26 października 2020 roku w pieniądzu.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszych przetargów można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 9:00 - 17:00, wtorek, środa i piątek w godz. 7:30 – 15:30.

Rumia, dnia 22.09.2020r.

Materiał oryginalny: Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwsze przetargi ustne nieograniczone - Pomorskie Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie