Filharmonia Bałtycka w Gdańsku ogłasza przetarg na najem pomieszczeń przeznaczonych na restaurację

Materiał informacyjny POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA IM.FRYDERYKA CHOPINA W GDAŃSKU

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na oddanie w najem pomieszczeń przeznaczonych na restaurację

I. Przedmiot najmu
Przedmiotem przetargu jest najem pomieszczeń przeznaczonych na restaurację znajdujących się w budynku głównym Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1 o łącznej powierzchni użytkowej 511,300m2 oraz terenu Amfiteatru o powierzchni 235m2.
Prowadzona restauracja ma odpowiadać poziomowi świadczonych usług jak i charakterowi wykończenia obiektu obiektom restauracyjnym zlokalizowanych w hotelach co najmniej trzygwiazdkowych. Wyklucza się restauracje typu fast food.

1. Okres najmu: 60 miesięcy liczone od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu najmu jednak nie wcześniej niż od dnia 01.10.2021.

II. Wywoławcza stawka miesięczna za najem wynosi 45,00 zł netto/m2 (słownie: czterdzieści pięć złotych netto/m2)

III. Wadium
Wymaga się wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł w formie pieniężnej lub gwarancji wadialnej na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Przetargowych.
Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na konto organizatora przez upływem terminu składania ofert, liczy się data wpływu na konto organizatora.

IV. Termin składania ofert upływa dnia 30 sierpnia 2021 o godzinie 9:00.
V. Otwarcie ofert odbędzie się 30 sierpnia 2021 o godzinie 12:30 w siedzibie Organizatora.

VI. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu
Pełną dokumentację przetargową w tym: Specyfikację Warunków Przetargowych, wzór umowy, oraz projekt wykonania instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej dostępne są na stronach:
- https://www.filharmonia.gda.pl,
- https://pfb.bip.gov.pl/najem-pomieszczen/

VII. Organizator zastrzega możliwość zmiany warunków przetargu lub jego odwołanie.

Dodaj ogłoszenie