Numerologia: Czy data urodzenia lub imię i nazwisko mogą przesądzać o losie człowieka? Sprawdź, jakie liczby wpływają na Ciebie

Anna Szałkowska
Anna Szałkowska
Dodaj komentarz:
Udostępnij:
Zdaniem osób zajmujących się numerologią, data urodzenia, imię i nazwisko, a nawet przydomek mają wpływ na nasze życie. Numerolodzy patrzą na świat przez pryzmat liczb. W nich widzą odpowiedzi na ważne pytania, np. w jakim kierunku mamy się rozwijać, by przeżyć swoje życie jak najpełniej, wykorzystując w pełni swój potencjał.

Numerologia to interpretowanie liczb zgodnie z przekonaniem, że każda przyporządkowana jest człowiekowi w jakimś konkretnym celu, co z kolei determinuje jego los. W książce „Magia numerologii” Gladys Lobos, możemy się spotkać z następującą definicją: Numerologia w języku liczbowych symboli mówi przede wszystkim o tym, komu różne rzeczy się przytrafiają i dlaczego reaguje na nie tak czy inaczej. Sugeruje, co mógłby ze sobą zrobić, jakie wprowadzić w swoje życie zmiany (według klucza numerologicznego), aby jak najlepiej wykorzystać możliwości.

Numerologia: Wschód i Zachód różnią się podejściem do liczb

Szukając informacji o numerologii, możemy przeczytać, że pierwsze zapiski o niej z 2500 r. p.n.e. znajdujemy na terenach Sumeru, starożytnej krainy leżącej w południowej części Mezopotamii. Chociaż inni pasjonaci liczb będą przekonani, że Sumerowie nie zgłębiali numerologii, tylko cyfrologię, według której los człowieka jest wpisany w dziewięć układów cyfrowych powstałych na bazie tzw. Logicznego Kwadratu Saturna. Laik zapewne widzi tu podobieństwo, fachowiec skupi się na różnicach.

Dlatego, jeśli już zdecydujemy się rozpocząć poszukiwania wiedzy na temat numerologii, niech naszym napędem będzie ciekawość, ale z odpowiednią dawką sceptycyzmu. To sprawi, że będziemy szukać dłużej i głębiej. Szybko okaże się, że nie ma ani jednej odpowiedzi, ani tym bardziej jednej definicji. A to poszerzy naszą wiedzę na ten temat w szerszej perspektywie. Wspomniana już wcześniej Gladys Lobos w jednym z wywiadów powiedziała: „Liczby są spojrzeniem na człowieka”.

O tym, co liczby „mówią” o nas, zależy od tego, z jakiej części świata pochodzą. Pierwszą i chyba najważniejszą różnicą pomiędzy chińską (wschodnią) i zachodnią numerologią jest rozłożenie akcentów znaczeniowych. W zachodniej numerologii (tak ją umownie nazwijmy) każdy numer posiada głęboko zakorzenioną osobowość i symbolikę. Liczby nie są postrzegane jako negatywne lub pozytywne. Wszystkie posiadają dobre i złe strony.

Tymczasem chińska (wschodnia) numerologia opiera się przede wszystkim na dźwiękach, jakie powstają podczas głośnego wymawiania liczb. Chińczycy zapoczątkowali wiedzę o energetycznej stronie wszechświata opisanej liczbami, czyli odkryli wibracje. Wierzyli, że wszystko można opisać liczbami. Kiedy liczba brzmi podobnie do słowa o negatywnym zabarwieniu, jest uważana za przynoszącą pecha.

Dobrym przykładem w tym miejscu jest liczba 4, której wymowa jest zbliżona do słowa „śmierć”. Dlatego też w kulturach azjatyckich jest to najbardziej pechowa liczba ze wszystkich. Z kolei chińskie słowo „sześć” brzmi jak słowa „bogactwo”, „opłacalne”, co czyni tę liczbę pomyślną, ponieważ wiąże ją z łatwością zdobywania fortuny. Połączenie trzech szóstek (666), w przeciwieństwie do krajów Zachodu, w kulturze chińskiej jest uważane za pozytywne, ponieważ to potrójna moc szczęścia związanego z szóstką.

Czy Pitagoras był twórcą kwadratu numerologii?

W szkole poznaliśmy twierdzenie Pitagorasa, matematyka i filozofa urodzonego na wyspie Samos. Wykorzystujemy je do obliczenia długości trzeciego boku trójkąta prostokątnego, w sytuacji gdy znamy długości dwóch pozostałych boków. Temu samemu Pitagorasowi przypisuje się odkrycie stosunków liczbowych określających interwały na skali muzycznej, które sprawiło, że starał się ująć cały świat fizyczny w kategoriach liczbowych, inicjując systematyczne (i mistyczne) badanie liczb.

Łączy się go także ze stworzeniem tzw. numerologicznego kwadratu, który ma na celu ujawnienie naszej osobowości. Wynik wylicza się na podstawie liczb daty urodzenia, które, ustawione w ustalonych rzędach i konfiguracjach, mają zdradzić nam poszczególne informacje: materialny plan osobowości, emocjonalny plan osobowości, mentalny plan osobowości, plan myśli, plan woli oraz plan akcji.

Mistyka i liczby: na tropach gematrii i kabały

Nurt mistycznej numerologii wpłynął na powstanie gematrii. To system numerologii opierający się na języku i alfabecie hebrajskim, zaś samo słowo gematria pochodzi od greckiego słowa geometria. Działa on w następujący sposób: posługując się przeliczeniem imion, nazwisk i nazw miejscowości na liczby oraz datą urodzenia osoby, której sytuacja jest diagnozowana, oraz znajomością kodów liczbowych i planetarnych opartych na kabalistycznych sefirotach, uzyskujemy informacje o sytuacji rodzinnej, stanie zdrowia, talentach, możliwościach, przeznaczeniu.

Słowo kabbalah pochodzi z języka hebrajskiego, a ściślej z dawnych języków semickich, tj. aramejskiego. To rodzaj mistycznej nauki praktykowanej w judaizmie, rozpowszechnionej na świecie, opartej na Torze, Talmudzie i wielu innych dziełach, spokrewnionej z medytacją i poszukiwaniem odpowiedzi na życiowe pytania o przeznaczenie i przyszłość. Z kolei Sefira to w kabale jedna z dziesięciu emanacji boskiego światła, będąca kolejnymi stopniami poznania nieskończonego i niepoznanego Boga przez skończone i ograniczone stworzenie.

Liczby podstawowe, mistrzowskie i karmiczne w numerologii

Samo słowo „numerologia” ma rodowód łaciński - numerus znaczy liczba, logos to słowo lub nauka. Nauka ta z czasem otrzymała przedrostek pseudo, kiedy wiele osób zaczęło jej używać w dość powierzchowny sposób. Zakładając jednak, że użyjemy liczb oraz ich opisów do poznania siebie i przemyśleń, numerologia pomoże nam w autorefleksji, która mniej lub bardziej regularnie każdemu się przyda. Aby do tego jednak doszło, warto wiedzieć o numerologii więcej.

W numerologii wyróżnia się trzy główne rodzaje liczb (nośniki energii), które oddziałują na nas najsilniej i pojawiają się najczęściej w analizach. To liczby podstawowe, mistrzowskie i karmiczne. Istnieją także podliczby, liczby szczęśliwe, pechowe i wiele innych, ale tutaj ograniczmy się do trzech grup wiodących. Liczby podstawowe to liczby główne, reprezentujące najważniejsze cechy człowieka. Obecne w życiu każdego z nas, wywierają podstawowy wpływ. Są to liczby od 1 do 9.
Liczby mistrzowskie to stare dusze, które nabrały już wiele doświadczeń karmicznych, są bardziej rozwinięte duchowo. Żyją, by uczyć i kierować ludzi, mają do wypełnienia misję. Często są to ludzie wystawiani na próby, przez które wyniszczają samych siebie. Są to liczby 11, 22, 33, 44. To, czy używamy w interpretacji liczb 55, 66, 77, 88 i 99, zależy od szkoły numerologicznej.

Liczby karmiczne to męczennicy, którzy muszą odpracować karmę (jest to ideologia głosząca, że nasze czyny tworzą przyszłość i każdy jest odpowiedzialny za swoje życie, za radość, cierpienie i smutek, jakie sprowadza na siebie oraz innych). To liczby, które pokutują za błędy wcześniejszych wcieleń - niewykorzystane szanse czy też złe postępowanie z darami. Trzeba znać swoje liczby karmiczne i ich „długi”, ponieważ łatwo można popełnić błąd, dołożyć więcej karmy, koło zacznie się zamykać, a następne pokolenia będą prawdziwymi męczennikami. Są to liczby 13, 14, 16, 19 i 26.

Litery też się liczą - przelicz swoje imię i nazwisko

Przedmiotem numerologii są nie tylko liczby, lecz imię i nazwisko lub przydomek, które zamienia się na liczby poprzez ponumerowanie liter alfabetu, a następnie ich sumowanie. W przyporządkowaniu liczb literom pomaga tzw. alfabet numerologiczny. Polskie znaki zawsze znajdują się obok podobnych do nich liter (np. A - Ą, L- Ł). Ten sam wyraz zapisany w różnych językach lub alfabetach może dawać inny magiczny numer. Numerologia posługująca się alfabetem łacińskim ma identyczne wartości liter w każdym kraju i języku na świecie, pod warunkiem, że używanym alfabetem jest alfabet łaciński.

Rok kalendarzowy, osobisty i numerologiczny

Podstawową procedurą numerologii jest sumowanie cyfr danej liczby. W związku z tym można określić tzw. liczbę drogi życia lub tzw. rok osobisty. Według numerologów liczba drogi życia determinuje cechy danej osoby, a także zawiera program, według którego człowiek powinien żyć, aby przeżyć swoje życie jak najlepiej. Aby uzyskać liczbę drogi życia, sumuje się cyfry daty urodzenia, aż do uzyskania jednej, będącej „liczbą urodzenia”.

Rok kalendarzowy nazywamy jest w numerologii uniwersalnym. Jego wibrację obliczamy poprzez zsumowanie poszczególnych cyfr roku oraz sprowadzeniu sumy do wyniku jednocyfrowego. Na przykład rok 2021 ma wibrację 5, ponieważ 2+0+2+1=5. Rok uniwersalny trwa od 1 stycznia do 31 grudnia i dotyczy całej planety, charakteryzuje atmosferę i stanowi swego rodzaju tło dla wydarzeń.Jego wibracja jest istotna, ponieważ stanowi pewną bazę wspólną dla ludzkości. Lata obliczamy w dziewięcioletnim cyklu.

Dla pojedynczej jednostki, czy też grupy ludzi, nadrzędne znaczenie mają lata osobiste i numerologiczne, ponieważ są bardziej zindywidualizowane. Ich działanie również zamyka się w dziewięcioletnich cyklach. Rok osobisty posiada wibrację wyznaczoną przez sumę wszystkich cyfr, z których się składa oraz klucza wcielenia, czyli sumy dnia i miesiąca urodzenia. Np. wibracja roku 2020 dla osoby urodzonej 3.01.1980 wynosi 8 (bo 2+2+3+1=8).

Poszczególne lata osobiste trwają od urodzin w roku bieżącym do kolejnych urodzin. Każdy rok osobisty opisuje przybliżanie się do realizacji zadań naszego przeznaczenia oraz miejsce, w którym aktualnie jesteśmy. Ukazuje wpływ badanego roku na naszą podświadomość i świadomość, wyraża wewnętrzne pragnienia i dążenia. Trzeba przyjrzeć się, czy jest on w zgodzie z rokiem numerologicznym i uniwersalnym. Dzięki temu uzyskamy informację o tym, jak będziemy reagować na pojawiające się wydarzenia oraz którym szczeblem na drabinie rozwoju będzie dla nas ten rok.

Rok numerologiczny ma wibrację wyznaczoną przez sumę wszystkich cyfr, z których się składa, oraz liczby drogi życia (pełnej daty urodzenia). Np. wibracja roku 2020 dla osoby urodzonej 1.05.1960 (droga życia = 4) wynosi 8, ponieważ (2+0+2+0)+4=8

Rok numerologiczny został opisany przez Gladys Lobos. Trwa od jesieni bieżącego roku kalendarzowego do jesieni kolejnego roku kalendarzowego, a jego początek i koniec jest wyznaczony przez nów księżyca, który następuje po 4 września. Dotyczy on wszystkich ludzi o tej samej drodze życia, mówi o pewnych doświadczeniach, które będą im towarzyszyć w danym roku oraz, na czym najlepiej się skupić i jakie niesie ze sobą możliwości. Mówi także o wpływach zewnętrznych, sprawach często niezależnych od samego człowieka, z którymi musi się zmierzyć i które warto wykorzystać dla własnego rozwoju i pomyślnego biegu wypadków. Poznając siebie korzystając z numerologii warto poznać wibracje pojedynczych liczb, które występują w cyklu.

Numerologia. Wiesz kim jesteś?

Pewnie szybko dodałeś swoją datę urodzenia, jak każdy, kto spotkał się z numerologią. W galerii znajdziesz liczbę, której energia może na Ciebie wpływać. Warto jednak pamiętać, że suma tych liczb to tylko jeden z elementów, które wpływa na twój obraz. Warto liczyć i poznawać, wątpić i weryfikować. W ten sposób poznajemy siebie najlepiej.

Wywiad z Pauliną Gałązką o "Dziewczynach z Dubaju" i "Furiozie"

Wideo

Materiał oryginalny: Numerologia: Czy data urodzenia lub imię i nazwisko mogą przesądzać o losie człowieka? Sprawdź, jakie liczby wpływają na Ciebie - Dziennik Bałtycki

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie