Wybierz region

Wybierz miasto

  Regulamin plebiscytu

  Nasze Miasto GRA - Wielki FINAŁ - WYNIKI

  Regulamin Plebiscytu pod nazwą „Nasze Miasto GRA”

  Art. 1
  1. Plebiscyt użytkowników serwisu internetowego naszemiasto.pl pod nazwą „Nasze Miasto GRA” organizowany jest przez Polskapresse Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej ORGANIZATOREM. 

  2. Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje półfinałowa oraz finałowa Komisja Plebiscytowa powołana przez Organizatora

  Art. 2
  Celem Konkursu Nasze Miasto GRA portalu naszemiasto.pl jest wyłonienie najlepszych młodych niezależnych artystów ze sceny alternatywnej (rockowej, metalowej, bluesowej czy hip-hopowej).

  Art. 3
  Warunki uczestnictwa w Plebiscycie

  1. W Plebiscycie może wziąć udział osoba pełnoletnia. Uczestnikiem Konkursu może być każdy początkujący wykonawca/zespół (indywidualny artysta lub przynajmniej jeden członek zespołu) zamieszkały w Polsce grający muzykę z nurtu sceny alternatywnej (rockowej, metalowej, bluesowej, jazzowej lub hip-hopowej). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest również brak podpisanego kontraktu płytowego na koncie artysty. Jedna osoba/zespół może dodać tylko jedno zgłoszenie. Finaliści poprzednich edycji konkursu Nasze Miasto GRA nie mogą brać udziału w kolejnych edycjach.
  Etapy półfinałowe zostaną rozegrane w następujących regionach:

  - Poznań (tutaj przyjmowane są zgłoszenia również uczestników z Wrocławia i pozostałych miast ościennych)
  - Warszawa (tutaj przyjmowane są zgłoszenia również uczestników z Łodzi i Lublina i pozostałych miast ościennych)
  - Katowice (tutaj przyjmowane są zgłoszenia również uczestników w Krakowa i pozostałych miast ościennych)
  - Gdańsk (tutaj przyjmowane są zgłoszenia z Trójmiasta i pozostałych miast ościennych)

  2. W Plebiscycie głos może oddać każdy kto jest użytkownikiem Serwisu, i/lub każdy kto posiada ważne konto w serwisie internetowym Facebook, oraz umożliwi publikację postów na tablicy w serwisie Facebook we własnym imieniu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

  3. W Plebiscycie nie mogą brać udziału/głosować pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu Plebiscytu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

  Art. 4
  Zasady przeprowadzania Plebiscytu.

  1. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę zespołu, imię i nazwisko artysty lub lidera (zgłaszającego) zespołu oraz link do YouTube, gdzie umieszczony jest materiał muzyczny z twórczością artysty.
  Wraz z nadesłaną piosenką należy dostarczyć skan podpisanego oświadczenia autora muzyki i tekstu o udzieleniu na rzecz Organizatora nieodpłatnej licencji na wykorzystanie piosenki w związku z udziałem w Konkursie. Formularz znajduje się na stronie naszemiasto.pl/gra.
  Formularz należy wysłać na adres: warszawa@naszemiasto.pl lub lodz@naszemiasto.pl lub lublin@naszemiasto.pl, w zależności od województwa, z którego zespół się zgłasza


  2. Zgłoszenie odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy do Plebiscytu dostępny na stronie naszemiasto.pl/gra lub adres e-mail wskazany na tej stronie. Należy wypełnić wszystkie pola formularza zgłoszeniowego, a w szczególności dodać zdjęcia, opis zespołu oraz link do YouTube, gdzie umieszczony jest materiał muzyczny danego zespołu.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń. Do fazy glosowania zostaną dopuszczeni artyści zakwalifikowani przez komisję półfinałową, której skład zostanie ogłoszony na stronie naszemiasto.pl w terminie do 12.05.2014 r. Komisja ma prawo wykluczyć kandydaturę za: niewiarygodność, niewyraźne lub nieoryginalne nagrania lub brak wystarczających umiejętności. Wykluczeniu podlegają także wszystkie kandydatury, których muzyka lub teksty są obraźliwe lub wulgarne albo w jakikolwiek inny sposób naruszają czyjeś dobra.

  4. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, komisja wytypuje maksymalnie 25 zespołów biorących udział w głosowaniu półfinałowym. Lista wytypowanych do półfinału zespołów zostanie ogłoszona w dniu 15.05.2014 r. Komisja półfinałowa może w przypadku dużej ilości zgłoszeń do plebiscytu zwiększyć ilość biorących udział w głosowaniu o czym do 15.05.2014 r. poinformuje na stronie naszemiasto.pl

  5. Zgłoszenia należy dostarczyć do godz. 23:59 w dniu 12.05.2014 r. Zgłoszenia przesłane po tym terminie, mogą być uwzględnione przez komisję półfinałową lub nie, bez podania przyczyny.

  6. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 28.05.2014 r. do 14.09.2014 r.

  7. Plebiscyt dzieli się na trzy etapy: głosowanie półfinałowe, koncert półfinałowy oraz finał ponadregionalny. Głosowanie półfinałowe oraz koncert półfinałowy odbędą się oddzielnie dla każdego z czterech regionów półfinałowych. W koncercie półfinałowym weźmie udział pięć zespołów: trzy które zdobyły największą ilość głosów w głosowaniu półfinałowym oraz dwa wytypowane przez komisję półfinałową. W finale weźmie udział po jednym finaliście z każdego regionu, który otrzymał w trakcie koncertu półfinałowego największą ilość głosów oraz jeden zespół wybrany przez komisję półfinałową.

  8. Spośród uczestników finału poprzez głosowanie on line wyłoniony zostanie zwycięzca, który otrzymał w głosowaniu regionalnym największą ilość głosów oraz jeden zespół wybrany przez komisję finałową.

  9. Głosowanie w etapie regionalnym oraz finale ponadregionalnym odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej naszemiasto.pl poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk oraz za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk.

  10. Głosowanie w etapie regionalnym i finale ponadregionalnym za pośrednictwem strony www obywać się będzie oddzielnie dla każdego regionu na następujących warunkach:
  a. uczestnicy posiadający indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto
  b. uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www muszą dokonywać rejestracji celem zalogowania się do strony www,
  c. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą
  d. jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu
  e. dla uczestników zalogowanych dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 z jednego urządzenia.

  11. Głosowanie w etapie regionalnym i finale ponadregionalnym za pośrednictwem aplikacji FB obywać się będzie oddzielnie dla każdego subregionu na następujących warunkach:
  a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
  b. uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie naszemiasto.pl
  c. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
  d. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos na wskazaną kandydaturę
  e. jedno kliknięcie to 2 punkty w Plebiscycie na daną kandydaturę,
  f. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głos z jednego urządzenia

  12. Głosowanie na koncercie półfinałowym odbywa się poprzez kupony do głosowania, które zostaną rozdane uczestnikom koncertu. Jedna osoba otrzyma tylko jeden kupon do głosowania, kupony będą rozdawane przez organizatora koncertu półfinałowego. W zliczaniu głosów będą brały wszystkie poprawnie wypełnione kupony, wrzucone do oznaczonych urn do głosowania dostępnych na terenie koncertu półfinałowego. Kupony które w trakcie trwania koncertu nie trafią do urn lub nie będą kompletnie lub właściwie wypełnione nie będą brane pod uwagę.

  13. O zwycięstwie w półfinale, koncercie półfinałowym oraz finale decyduje największa liczba głosów oddana na kandydata w każdym z regionów.

  14. Głosowanie półfinałowe trwa od 15.05.2014 r. (od godziny 06:00) do 26.05.2014 r. (do godziny 12:00), w tym też terminie nastąpi wybranie 2 zespołów przez komisję konkursową. Głosowanie w finale ponadregionalnym trwa od 04.09.2014 r. (od godziny 06:00) do 14.09.2014 r. (do godziny 12:00)

  15. W Plebiscycie nie będą brały udziału zgłoszenia, które w jakikolwiek sposób naruszają prawo, dobre obyczaje lub są sprzeczne z ideą plebiscytu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia zawierającego lub usunięcia zgłoszeń, które nie spełniają wymogów niniejszego regulaminu i Plebiscytu.

  16. Materiał konkursowy powinien być dobrej jakości technicznej, umożliwiającej publikację na stronie Serwisu. W braku odpowiedniej jakości technicznej, Organizator może zaniechać jego umieszczenia na stronie Serwisu co jest równoznaczne z odmówieniem uczestnikowi udziału w Plebiscycie.

  17. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody (licencja) na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie przesłanego Materiału konkursowego na następujących polach eksploatacji: a. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym utrwalenie (analogowe i cyfrowe) na nośnikach audiowizualnych, w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych i innych nośnikach zapisu cyfrowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet), b. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, rozpowszechnianie i publikowanie Materiału konkursowego, w tym nadawanie (w tym tzw. simulcasting lub webcasting) w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych przez Polskapresse Sp. z o.o.- za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawanie kablowe, oraz za pośrednictwem satelity, c. obrót Materiałem konkursowym oraz jego opracowaniami w kraju i za granicą, w tym także wynajęcie, wydzierżawienie, lub oddanie go do używania na podstawie innego stosunku prawnego, d. wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których utrwalono lub zwielokrotniono Materiał konkursowy, e. retransmisja Materiału konkursowego- w nieograniczonej ilości nadań, f. wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w tym Internetu w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, g. wykorzystanie w utworach multimedialnych i na stronach internetowych POLSKAPRESSE Sp. z o.o. oraz wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, h. publiczne i niepubliczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności jako SMS, MMS, WAP, w Internecie, telewizji interaktywnej, wideo na żądanie, audio na żądanie, w sieci Wi-Fi i Wi-Max.

  18. Poprzez zgłoszenie Materiału konkursowego w sposób określony w niniejszym regulaminie, uczestnik Plebiscytu oświadcza, że zgłoszony przez niego Materiał konkursowy nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr, a uczestnik Plebiscytu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia Materiału konkursowego do Plebiscytu oraz udzielenia licencji zgodnie z ust. 4 powyżej. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia wszelkich roszczeń oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu.

  Art. 5
  1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z  kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

  2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.

  3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz/albo numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.

  Art. 6
  Ogłoszenie wyników Plebiscytu

  Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki etapu regionalnego w ciągu minimum trzech dni po koncercie półfinałowym jednak nie później niż do 16.06.2014 r. oraz finału w dniu 15.09.2014 r. Wyniki z półfinału oraz finału zostaną ogłoszone na stronach naszemiasto.pl

  Art. 7
  Nagrody w Plebiscycie

  1. Zwycięzcy głosowania półfinałowego oraz laureaci wytypowani przez komisje półfinałowe otrzymują nagrodę w postaci udziału w koncercie półfinałowym

  2. Zwycięzca koncertu półfinałowego oraz laureat koncertu wytypowany przez komisję półfinałową otrzyma nagrodę w postaci gitar Schecter SGR - o wartości 940,00 zł

  3. Zwycięzca głosowania finałowego oraz laureat wytypowany przez komisję finałową otrzyma:
  - gitarę Schecter SYNYSTER GATES STANDARD o wartości 2 705,00 zł brutto (zwycięzca głosowania), gitarę Schecter DIAMOND P CUSTOM BLK (CORT-KX 5-TF BK) o wartości 1365 zł brutto (laureat wybrany przez komisję)
  - występ podczas Luxfest Festiwal w dniach 3 lub 4 października 2014 roku w Poznaniu (Arena) na zasadach pełnowymiarowego artysty występującego na festiwalu. Zasady występu określone zostały w specjalnym załączniku do regulaminu.
  - nocleg oraz zwrot kosztów dojazdu dla całego zespołu na czas jego występu w Poznaniu

  4. Organizator oświadcza że obowiązek uiszczenia opłat podatkowych od nagród leży po stronie Organizatora

  Art. 8
  1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.

  2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

  3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

  Art. 9
  1. Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Plebiscytu, regulamin pozostaje do wglądu na stronie www.naszemiasto.pl.

  2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.

  3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

  Art. 10
  1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu.

  2. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.